bài tập trắc nghiệm 1 cơ bản về mạng máy tính

bài tập trắc nghiệm 1 cơ bản về mạng máy tính tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Có sơ xuất gì thông cảm.

bài tập trắc nghiệm 1 cơ bản về mạng máy tính tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Có sơ xuất gì thông cảm.

Câu 1: Có mấy loại mạng máy tính theo cách phân loại theo phương pháp chuyển mạch?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   2

       B)   3

       C)   4

       D)   5

       Đáp án đúng là: 3

       Vì: theo Phân loại theo phương pháp chuyển mạch. Có 3 loại mạng là:

               – Mạng chuyển mạch thông báo

               – Mạng chuyển mạch gói

               – Mạng chuyển mạch kênh

Câu 2: Chức năng của tầng vật lý là:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Đảm bảo các yêu cầu truyền nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý

       B)   Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu

       C)   Phân mảnh và đóng gói dữ liệu

       D)   Tạo khung thông tin

       Đáp án đúng là: Đảm bảo các yêu cầu truyền nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý

       Vì: theo Tầng vật lý

Câu 3: Mô hình OSI có mấy tầng?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   4

       B)   5

       C)   6

       D)   7

       Đáp án đúng là: 7

       Vì: theo Mục Kiến trúc Phân tầng

Câu 4: Mạng máy tính là:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Là mạng Lan

       B)   Là tập hợp các máy tính được nối lại với nhau

       C)   Là quá trình lắp dây cáp mạng và cài đặt máy chủ

       D)   Là một tập hợp các máy tính được nối kết với nhau bởi các đường truyền vật lý theo một kiến trúc nào đó

       Đáp án đúng là: Là một tập hợp các máy tính được nối kết với nhau bởi các đường truyền vật lý theo một kiến trúc nào đó

       Vì: theo Khái niệm mạng máy tính

Câu 5: Kiến trúc mạng là:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Cách nối các máy tính

       B)   Hình dạng mạng máy tính

       C)   Là cách nối các máy tính và tập hợp các quy tắc, quy ước truyền thông

       D)   OSI

       Đáp án đúng: Là cách nối các máy tính và tập hợp các quy tắc, quy ước truyền thông

       Vì: theo khái niệm Kiến trúc mạng

Câu 6: Kiểu mạng nào là phù hợp nhất cho một đô thị, trung tâm kinh tế?

       Chọn một câu trả lời:

       A)MAN

      B)   LAN

      C)   WAN

      D)   GAN

      Đáp án đúng là: MAN

      Vì: theo Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý

Câu 7: Dữ liệu truyền từ tầng thứ i của hệ thống sang tầng thứ I của hệ thống nhận bằng cách truyền?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Qua giao diện giữa hai tầng

       B)   Gián tiếp

       C)   Tại bộ nhớ đệm

       D)   Trực tiếp

       Đáp án đúng là: Gián tiếp

       Vì: theo Tầng Vật lý

       Dữ liệu không thể truyền trực tiếp giữa hai tầng (trừ tầng vật lý) mà phải truyền gián tiếp qua các tầng khác xuống tầng vật lý

Câu 8: Nguyên tắc của kiến trúc phân tầng:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Phải tối thiểu 7 tầng

       B)   Các Tầng khác nhau có thể sử dụng công nghệ giống nhau

       C)   Chia các tầng sao cho các chức năng khác nhau được tách biệt với nhau

       D)   Không hạn chế số lượng tầng

       Đáp án đúng là: Chia các tầng sao cho các chức năng khác nhau được tách biệt với nhau

       Vì: theo Kiến trúc phân tầng

Câu 9: Loại giao thức được xây dựng cho tầng liên kết dữ liệu là:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Dị bộ, Đồng bộ và dị bộ

       B)   Hướng kết nối

       C)   Phi kết nối

       D)   Đồng bộ và dị bộ

       Đáp án đúng là: Dị bộ, Đồng bộ và dị bộ

       Vì: theo Tầng liên kết dữ liệu

       – Giao thức dị bộ: các bit đặc biệt START, STOP được dùng để tách các xâu bit biểu diễn các ký tự trong dòng dữ liệu cần truyền đi.

       – Giao thức đồng bộ: không dùng các bit đặc biệt START, STOP để đóng khung mỗi ký tự mà chèn các ký tự đặc biệt giữa các dữ liệu để báo cho người nhận biết được dữ liệu đang đến hoặc đã đến.

Câu 10: Tầng dưới cung cấp dịch vụ với tầng kề trên qua:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Giao diện giữa các tầng

       B)   Các cổng dịch vụ

       C)   Các điểm truy cập dịch vụ

       D)   Giao tiếp người sử dụng với mạng

       Đáp án đúng là: Giao diện giữa các tầng

       Vì: theo Kiến trúc phân tầng

Câu 11: Có mấy cách phân loại mạng máy tính?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   2

       B)   3

       C)   4

       D)   5

       Đáp án đúng là: 3

       Vì: theo Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý, theo phương pháp chuyển mạch và theo Kiến trúc mạng

Câu 12: Trong thực tế, dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng thứ i của hệ thống này sang tầng thứ i của hệ thống khác. Vậy dữ liệu được truyền như thế nào?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Qua tầng vật lý

       B)   Qua kết nối trực tiếp giữa các tầng

       C)   Qua giao diện giữa các tầng

       D)   Dữ liệu chuyển từ tầng cao xuống tầng thấp cuối cùng xuống tầng vật lý và qua dây cáp sang hệ thống khác

       Đáp án đúng là: Qua tầng vật lý

       Vì: theo Tầng vật lý trong mục Kiến trúc phân tầng.

Câu 13: Kiểu mạng nào là phù hợp nhất cho một tòa nhà hoặc một khuôn viên?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Mạng cục bộ.

       B)   Mạng Quốc gia.

       C)   Mạng diện rộng.

       D)   Mạng của bộ.

       Đáp án đúng là: Mạng cục bộ.

       Vì: theo Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý

Câu 14: Mô hình OSI cho phép:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Truyền thông giữa hai máy tính không giống nhau

       B)   Chia nhỏ hệ thống

       C)   Giảm chi phí đầu tư hạ tầng

       D)   Đơn giản hóa hệ thống

       Đáp án đúng là: Truyền thông giữa hai máy tính không giống nhau

       Vì: theo Kiến trúc phân tầng và Mô hình OSI

Câu 15: Trong các lớp giao thức chuẩn cho tầng giao vận sau lớp nào KHÔNG chính xác:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Simple class

       B)   Basic error recovere class

       C)   Complex class

       D)   Error detection and recovery class

       Đáp án đúng là: Complex class

       Vì: theo Tầng giao vận, 5 lớp giao thức định nghĩa cho tầng giao vận: Simple class, Basic error recovere class, Multiflexing class, Error  recovery and multiflexing class, Error detection and recovery class

Câu 16: Giao thức truyền thông dùng trong ARPANET là:

       Chọn một câu trả lời:

       A)   TCP/IP

       B)   NCP

       C)   HTTP

       D)   WAP

       Đáp án đúng là: NCP

       Vì: theo Sự ra đời và phát triển của mạng máy tính

Câu 17: Hãy chọn những điều kiện mô tả đúng nhất của hai kiểu máy tính khác nhau mà có thể chia sẻ.

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Chúng thích hợp với mô hình OSI.

       B)   Chúng sử dụng cả TCP/IP.

       C)   Chúng sử dụng nhiều giao thức tương thích

       D)   Chúng là các trạm Macintosh và UNIX.

       Đáp án đúng là: Chúng sử dụng nhiều giao thức tương thích

       Vì: theo Mô hình OSI

Câu 18: Điều kiện để hai hệ thống khác nhau có thể truyền thông được với nhau?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông

       B)   Có cùng số tầng

       C)   Các tầng đồng mức phải kết nối trực tiếp với nhau

       D)   Các tầng đồng mức chỉ cần cung cấp các chức năng giống nhau

       Đáp án đúng là: Cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông

       Vì: theo Mô hình OSI

Câu 19: Cầu dẫn có tác dụng trong mô hình OSI nào dưới đây?

       Chọn một câu trả lời:

       A)   Vận chuyển

       B)   Mạng

       C)   Liên kết dữ liệu.

       D)   Vật lý.

       Đáp án đúng là: Liên kết dữ liệu

       Vì: theo Tầng liên kết dữ liệu

       Bridge là thiết bị mạng thuộc lớp 2 của mô hình OSI (Data Link Layer). Bridge được sử dụng để ghép nối 2 mạng để tạo thành một mạng lớn duy nhất