chính tả lớp 3 tuần 1 trang 2 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 1 trang 2 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1. Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 hay nhất tại tonghoptieuhoc – Tuyển tập các bài giải bài tập vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1.

1/ Điền vào chỗ trống:

a/ l hoặc n

    hạ ……ệnh,                                ……ộp bài,                          hôm ……ọ

b/ an hoặc ang

    đ…… hoàng,                             đ…… ông,                           s..´… loáng

2/ Viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:
Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 ……………….. á
3 ………………..
4 b ………………..
5 c ………………..
6 ……………….. xê hát
7 d ………………..
8 đ ………………..
9 e ………………..
10 ê ………………..

Đáp án

1/ Điền vào chỗ trống:

a/ l hoặc n

    hạ lệnh,                                nộp bài,                          hôm n

b/ an hoặc ang

    đàng hoàng,                             đàn ông,                           sáng loáng

2/ Viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:
Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê