chính tả lớp 3 tuần 2 trang 8 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 2 trang 8 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 2 trang 8 vở bài tập

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây. (chọn làm bài tập 1 hoặc 2):

1/

 

2/

Đáp án:

1/

2/