chính tả lớp 3 tuần 3 trang 11 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 3 trang 11 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 3 trang 11 vở bài tập

1/ a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

cuộn ……òn,                        ……ân thật,                          chậm ……ễ

    b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và giải câu đố.

             – Vừa dài mà lại vừa vuông

    Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

                                   Là ………………………………

             – Tên nghe nặng trịch

                Lòng dạ thăng băng.

                Vành tai thợ mộc nằm ngang

                Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

                                        Là ……………………….

2/ Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 g giê
2 …………………… giê hát
3 …………………… giê i
4 h ……………………
5 …………………… i
6 …………………… ca
7 kh ……………………
8 …………………… e-lờ
9 m ……………………

Đáp án:

1/ a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

cuộn tròn,                        chân thật,                          chậm tr

    b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và giải câu đố.

             – Vừa dài mà lại vừa vuông

    Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

                                   Là cái thước kẻ

             – Tên nghe nặng trịch

                Lòng dạ thẳng băng.

                Vành tai thợ mộc nằm ngang

                Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

                                        Là cái bút chì

2/ Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 g giê
2 gh giê hát
3 gi giê i
4 h hát
5 i i
6 k ca
7 kh ca hát
8 l e-lờ
9 m em-mờ