chính tả lớp 3 tuần 3 trang 13 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 3 trang 13 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 3 trang 13 vở bài tập. Tuyển tập các bài giải bài tập vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1.

1/ Điền vào chỗ trống ăc hoặc oăc:

đọc ng…… ngứ,                      ng…… tay nhau,                     dấu ng…… đơn

2/ Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với riêng: ………………

– Cùng nghĩa với leo: ……………….

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau: ……………….

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với đóng: ………………..

– Cùng nghĩa với vỡ: ………………….

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi: ……………

Đáp án:

1/ Điền vào chỗ trống ăc hoặc oăc:

đọc ngắc ngứ,                      ngoắc tay nhau,                     dấu ngoặc đơn

2/ Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với riêng: chung

– Cùng nghĩa với leo: trèo

– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau: chậu

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Trái nghĩa với đóng: mở

– Cùng nghĩa với vỡ: bể

– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi: dỗi