Đề kiểm tra toán lớp 4 cuối học kì 2

Đề kiểm tra toán lớp 4 cuối học kì 2

Đề kiểm tra toán lớp 4 cuối học kì 2 mang tính chất tham khảo.

Trường TH:………………………….

Họ và tên: ………………………

Lớp: Bốn /………

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN

Ngày: ……/……/……

ĐIỂM

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

Câu 1: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ Phân số hai mươi lăm phần một trăm viết là: ………………………………………………………

b/ Phân số đọc là: ……………………………………………………………………………………………

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 2:

  a/ Phân số 4/7 bằng phân số nào dưới đây:

A. 12/15                              B. 20/35                                       C. 8/11                              D. 16/21

b/ Trong các số sau đây 378 ; 475 ; 810 ; 492 số nào chia hết cho 2 và 5:

A. 378                                 B. 475                                         C. 810                            D. 492

Câu 3: Trong các phân số sau: 13/19; 5/3; 5/4; 14/19

a/ Phân số lớn nhất là:

A. 13/19                           B. 5/3                               C. 5/4                               D. 14/19

b/ Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Khoanh vào các chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ 3 phút 10 giây = ……… giây

A. 180 giây          B. 185 giây                    C. 190 giây                  D. 195 giây

b/ 5dm6cm= ………… cm

A. 56                    B. 506                            C. 560                         D. 5060

Câu 5: Trong các khoảng thời gian sau thời gian nào dài nhất:

Để tải thì nhấp vào đường link dưới đây.

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1yk5g8ocbqT3vn_i7j6DPyE-ntZLzOWkZ/view