kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3

kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 của tonghoptieuhoc. Có gì sơ xuất mong thông cảm.

kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 của tonghoptieuhoc. Có gì sơ xuất mong thông cảm.

UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ 1 (KHỐI 1,2,3)

 

 

Hòa Thuận, ngày  30  tháng 8  năm 2022

KẾ HOẠCH

Dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3

 Năm học 2022 – 2023

Thực hiện các văn bản:

– Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3;

– Công văn 2345/BGDĐT-GDTH  ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;

– Công văn số 1023/SGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 7 năm 2021của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;

– Quyết định số 325/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

– Công văn số 81/HD-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

 – Công văn số 83/SGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục tiểu học;

– Công văn số      /PGDĐT-NV ngày   tháng   năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

– Kế hoạch giáo dục của Trường Tiểu học Hòa Thuận năm học 2022-2023 và tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn tổ 1 trao đổi, thống nhất xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

2. Phương án tổ chức dạy học

Tổ chức thực hiện dạy học trực tiếp theo kế hoạch thời gian năm học và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Nội dung dạy học

Thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3.

4. Tổ chức thực hiện

– Tổ trưởng chuyên môn rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục, thống nhất nội dung bài dạy, học liệu phù hợp, tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực đúng quy định của Bộ GDĐT.

– Đối với giáo viên: tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch bài dạy phù hợp tình hình thực tế; có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu bài dạy, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các tiện ích, phần mềm dạy học; Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và hỗ trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lí lớp học. Phối hợp với cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh.

– Đối với học sinh: tham gia học tập và hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên.

– Đối với cha mẹ học sinh: có tài khoản zalo để liên lạc với giáo viên chủ nhiệm; chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập; giám sát, hỗ trợ, nhắc nhở quá trình học của con; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các nhiệm vụ học tập yêu cầu của giáo viên và quan tâm đến việc an toàn trong quá trình tham gia học.

Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 3 năm học 2022 – 2023.

Nơi nhận:                  

– Lãnh đạo trường ;

– Giáo viên trong Tổ 1;

– Lưu: Tổ 1.

NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH                    HIỆU TRƯỞNG