Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3

Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3

UBND …………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

                     Tổ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       …………………….., ngày 01 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 3

Năm học 2021 – 2022

 I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

– Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

– Căn cứ Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học;

– Căn cứ Công văn 3969/BGDĐT- GDTH ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình phổ thong cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

– Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022;

– Công văn số  /PGDĐT-NV ngày   tháng   năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Tiểu học ……………………………….;

– Chương trình môn môn học cấp tiểu học, SGK và SGK khác có trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

– Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học ……………………….

– Tổ khối 3 xây dựng kế hoạch dạy học lớp 3 năm học 2021 – 2022 với những nội dung sau:

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục:

  1. Đội ngũ giáo viên:

– Về số lượng: Tổng số giáo viên trong khối 3: 3 đ/c Trong đó : Giáo viên chủ nhiệm : 3 đ/c,Giáo viên bộ môn: ….đ/c. Gồm: GV bộ môn : 01đ/c; GV Nhạc: 01đ/c; GV Mĩ thuật: 01đ/c; GV GDTC: 01đ/c; GV Tiếng Anh: 01đ/c.

– Đội ngũ giáo viên khối 3 có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng nổ, biết học hỏi và từng bước tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó Khối trưởng là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng được tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và Bộ giáo dục tổ chức nên đã về tổ chức tập huấn lại cho giáo viên trong khối kịp thời. Do đó tất cả các giáo viên trong tổ khối đều nắm được cơ bản về hình thức tổ chức cũng như các phương pháp dạy học mới theo phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Để tải Khung kế hoạch dạy học các môn học khối 3 thì bấm vào đường link dưới đây:

Link tải về:

https://drive.google.com/file/d/1VRnm9Y7iMtnNiNPKnpblypyAjicOpjOT/view