luyện từ và câu lớp 3 trang 3 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 trang 3 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 trang 3 vở bài tập

1/ Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

                                          Tay em đánh răng

                                          Răng trắng hoa nhài

                                         Tay em chải tóc

                                         Tóc ngài ánh mai.

2/ Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp:

Câu Sự vật A Từ so sánh Sự vật B

a) M: Hai bàn tay em

        Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em như hoa đầu cành

b) Mặt biển sáng trong

như tấm thảm khổng lồ

bằng ngọc thạch.

……………………………………………..

………………………………………………

như

……………………………………………..

……………………………………………..

c) Cánh diều như dấu “á”

    Ai vừa tung lên trời

……………………………………………..

……………………………………………..

như

……………………………………………..

……………………………………………..

d) Ơ cái dấu hỏi

     Trông ngộ ngộ ghê

     Như vành tai nhỏ

     Hỏi rồi lắng nghe.

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

như

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

3/ Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2.

Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

1/ Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

                                          Tay em đánh răng

                                          Răng trắng hoa nhài

                                         Tay em chải tóc

                                         Tóc ngài ánh mai.

2/ Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp:

Câu Sự vật A Từ so sánh Sự vật B

a) M: Hai bàn tay em

        Như hoa đầu cành.

hai bàn tay em như hoa đầu cành

b) Mặt biển sáng trong

như tấm thảm khổng lồ

bằng ngọc thạch.

mặt biển

như

tấm thảm khổng lồ

c) Cánh diều như dấu “á”

    Ai vừa tung lên trời

cánh diều

như

dấu “á”

d) Ơ cái dấu hỏi

     Trông ngộ ngộ ghê

     Như vành tai nhỏ

     Hỏi rồi lắng nghe.

dấu hỏi

như

vành tại nhỏ

3/ Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.

Em thích câu thơ “Hai bàn tay em. Như hoa đầu cành” hay hơn vì hai bàn tay em bé được nói đến không chỉ đẹp

mà còn đẹp như hoa.