chính tả mùa đông trên rẻo cao lớp 4

mùa đông trên rẻo cao chính tả lớp 4 mùa đông trên rẻo cao chính tả lớp 4 là bài giảng điện tử. A. Mục tiêu: – Nghe – viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. – Làm đúng BT (2) a/b, hoặc BT3. * GDBVMT: HS thấy được những …
Đọc tiếp chính tả mùa đông trên rẻo cao lớp 4