chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học

chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học Chương 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018 1.1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý xây dựng chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018) được ban hành dựa trên …
Đọc tiếp chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học