chuyên đề đánh giá học sinh

chuyên đề đánh giá học sinh Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC   1.1. Các khái niệm cơ bản: 1.1.1. Đo lường trong giáo dục: Theo Hoàng Phê[1] “Thuật ngữ đo lường được định nghĩa là xác định độ lớn của một đại lượng bằng cách …
Đọc tiếp chuyên đề đánh giá học sinh