đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí

đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí 1. Đánh giá dựa theo tiêu chí: Người học được đánh giá dựa trên các tiêu chí đã được xác định rõ ràng về thành tích đạt được so với chuẩn đầu ra hay mục tiêu đã đề ra, thay vì được xếp …
Đọc tiếp đánh giá dựa theo chuẩn và đánh giá dựa theo tiêu chí