tập làm văn lớp 3 tuần 1 trang 5 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 1 trang 5 vở bài tập

tập làm văn lớp 3 tuần 1 trang 5 vở bài tập

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   …………, ngày ……….. tháng ……… năm …………..

                                     ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

            Kính gửi: Thư viện …………………………………………………….

            Em tên là: …………………………………..

            Sinh ngày: ……………………….. Nam (nữ): ………………….\

            Nơi ở: ………………………………………………………………………..

           Học sinh lớp: ……………. Trường: …………………………………………………..

           Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm ……………………………….

           Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

           Em xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                   Người làm đơn

Đáp án:

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   Phường 3, ngày 11 tháng 9 năm 2020

                                     ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

            Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

            Em tên là: Nguyễn Thị Thảo Duyên

            Sinh ngày: 11/4/2012 Nam (nữ): nữ\

            Nơi ở: Khóm Mỹ Long phường 3 thành phố Cao Lãnh

           Học sinh lớp: 3/2 Trường: Tiểu học Võ Thị Sáu

           Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2020 – 2021

           Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

           Em xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                   Người làm đơn

                                                                                                          Nguyễn Thị Thảo Duyên