Trình bày khái niệm đánh giá tổng kết, đánh giá quá trình. So sánh điểm khác nhau giữa đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình

Trình bày khái niệm đánh giá tổng kết, đánh giá quá trình. So sánh điểm khác nhau giữa đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình

Đề: Trình bày khái niệm đánh giá tổng kết, đánh giá quá trình. So sánh điểm khác nhau giữa đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình.

Trả lời:

        Đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập thông tin về mức độ hoàn thành của học sinh đối với các mục tiêu học tập. Tùy thuộc vào mục đích và thời điểm, đánh giá có thể được thực hiện dưới hai hình thức chính là đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình.

        – Đánh giá tổng kết: Đánh giá tổng kết là quá trình đánh giá kết quả của học sinh sau một khoảng thời gian nhất định, thường là cuối kỳ hoặc cuối năm học.

        + Đánh giá tổng kết thường đánh giá trên các mục tiêu học tập được thiết kế sẵn, bao gồm cả kiến thức và kỹ năng mà học sinh phải đạt được trong khoảng thời gian đó.

        + Kết quả của đánh giá tổng kết thường được sử dụng để quyết định việc xét tốt nghiệp hoặc lên lớp tiếp theo, vì vậy đánh giá tổng kết có tính quyết định cao hơn so với đánh giá quá trình.

        – Đánh giá quá trình: Đánh giá quá trình là quá trình đánh giá những thành tích, tiến độ của học sinh trong một thời gian nhất định, thường là giữa các kỳ học hoặc trong suốt năm học.

        + Đánh giá quá trình thường tập trung vào quá trình học tập của học sinh, bao gồm các hoạt động học tập, bài tập, đề kiểm tra và các phản hồi được đưa ra.

        + Đánh giá quá trình giúp giáo viên cung cấp phản hồi kịp thời cho học sinh về những điểm mạnh và yếu của họ để họ có thể cải thiện kết quả học tập.

        + Đánh giá quá trình cũng giúp giáo viên có cái nhìn toàn diện hơn về quá trình học tập của học sinh và sử dụng thông tin đó để thay đổi phương pháp giảng dạy và cung cấp hỗ trợ cho học sinh khi cần thiết.