chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

1/ Viết thêm 3 tiếng có vần oay:

M: xoay, ……………………………..

2/ Tìm và viết các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Làm cho ai việc gì đó: ……….

– Trái nghĩa với hiền lành: ……….

– Trái nghĩa với vào: ………..

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà: ……….

– Dùng tay đưa một vật lên: ………..

– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó: ……….

Đáp án:

1/ Viết thêm 3 tiếng có vần oay:

M: xoay, nước xoáy, khoáy, ngoáy, ngúng ngoảy, tí toáy, loay hoay, hí hoáy, nhoay nhoáy, ngọ ngoạy, ngó ngoáy, xoáy tai,…

2/ Tìm và viết các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Làm cho ai việc gì đó: giúp

– Trái nghĩa với hiền lành: dữ

– Trái nghĩa với vào: ra

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà: sân

– Dùng tay đưa một vật lên: nâng

– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó: chuyên cần / cần cù / cần mẫn