chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập 1/ Viết thêm 3 tiếng có vần oay: M: xoay, …………………………….. 2/ Tìm và viết các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau: – Làm …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 4 trang 17 vở bài tập