chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

1/ Điền vào chỗ trống:

a) n hoặc l:

Hoa ……ựu ……ở đầy một vườn đỏ ……ắng

……ũ bướm vàng ……ơ đãng ……ướt bay qua.

b) en hoặc eng:

–      Tháp Mười đẹp nhất bông s……

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

– Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây ch…… đá, lá ch…… hoa.

2/ Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 n …………………………
2 ………………………… en-nờ giê (en giê)
3 ngh …………………………
4 ………………………… en-nờ hát (en hát)
5 o …………………………
6 ………………………… …………………………
7 ………………………… …………………………
8 ………………………… …………………………
9 ph …………………………

Đáp án:

1/ Điền vào chỗ trống:

a) n hoặc l:

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

b) en hoặc eng:

–      Tháp Mười đẹp nhất bông sen

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

– Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

2/ Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 n en-nờ
2 ng en-nờ giê (en giê)
3 ngh en-nờ giê hát (en giê hát)
4 nh en-nờ hát (en hát)
5 o o
6 ô ô
7 ơ ơ
8 p
9 ph pê hát