chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập 1/ Điền vào chỗ trống: a) n hoặc l: Hoa ……ựu ……ở đầy một vườn đỏ ……ắng ……ũ bướm vàng ……ơ đãng ……ướt bay qua. b) en hoặc eng: –      Tháp …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 5 trang 20 vở bài tập