chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 5 trang 22 vở bài tập

1/ Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống:

a) Sóng vỗ ………. oạp.

b) Mèo ………. miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm ……….

2/ Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay: …….

– Rất nhiều: ……..

– Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh: …….

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào: ……

– Vật liệu bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu: ……

– Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn: ……..

Đáp án:

1/ Điền tiếng thích hợp có vần oam vào chỗ trống:

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

2/ Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay: nắm

– Rất nhiều: lắm

– Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh: nếp

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào: kèn

– Vật liệu bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu: kẻng

– Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn: chén