chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

1/ Chọn những chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a) (Kheo, khoeo): …………… chân

   b) (khẻo, khoẻo): người lẻo …………….

   c) (nghéo, ngoéo): ………….. tay

2/ a) Điền x hoặc s vào ô trống:

                            Giàu đôi con mắt, đôi tay

              Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

                            Hai con mắt mở, ta nhìn

              Cho sâu, cho …áng mà tin cuộc đời.

b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

             Tôi lại nhìn, như đôi mắt tre thơ

              quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

             Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên

            Xanh trời, xanh cua nhưng ước mơ…

Đáp án:

1/ Chọn những chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

   a) (Kheo, khoeo): khoeo chân

   b) (khẻo, khoẻo): người lẻo khẻo

   c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay

2/ a) Điền x hoặc s vào ô trống:

                            Giàu đôi con mắt, đôi tay

              Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

                            Hai con mắt mở, ta nhìn

              Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

             Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ

             Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

             Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

            Xanh trời, xanh của những ước mơ…