chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập

chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập 1/ Chọn những chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:    a) (Kheo, khoeo): …………… chân    b) (khẻo, khoẻo): người lẻo …………….    c) (nghéo, ngoéo): ………….. tay 2/ …
Đọc tiếp chính tả lớp 3 tuần 6 trang 25 vở bài tập