luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

1/ Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ so sánh.

Câu Từ so sánh

a) Bế cháu ông thủ thỉ:

– Cháu khoẻ hơn ông nhiều

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.

 

– hơn

– ……

– ……

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

– ……

c)     Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

       Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

– ……

– ……

2/ a) Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau:

             Thân dừa bạc phếch tháng năm

      Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

            Đêm hè, hoa nở cùng sao

     Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

b) Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh.

(M: tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh)

Viết kết quả vào bảng sau:

Sự vật A Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh Sự vật B
a) Quả dừa như, ………. …………………
b) ………………… tựa,………… …………………
Đáp án:

1/ Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ so sánh.

Câu Từ so sánh

a) Bế cháu ông thủ thỉ:

Cháu khoẻ hơn ông nhiều

Ôngbuổi trời chiều

Cháungày rạng sáng.

 

– hơn

– là

– là

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

– hơn

c)     Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

       Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹngọn gió của con suốt đời.

– chẳng bằng

– là

2/ a) Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau:

             Thân dừa bạc phếch tháng năm

      Quả dừađàn lợn con nằm trên cao.

            Đêm hè, hoa nở cùng sao

     Tàu dừachiếc lược chải vào mây xanh.

b) Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh.

(M: tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh)

Viết kết quả vào bảng sau:

Sự vật A Từ so sánh có thể thêm vào câu chưa có từ so sánh Sự vật B
a) Quả dừa như, tựa, tựa như, … đàn lợn
b) Tàu dừa tựa, như, là, như là,… chiếc lược