luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập 1/ Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ chỉ so sánh. Câu Từ so sánh a) Bế cháu ông thủ …
Đọc tiếp luyện từ và câu lớp 3 tuần 5 trang 21 vở bài tập