Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập

Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập

Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 4 Tập 1. Các bài tập có đáp án.

I – Nhận xét:
1) Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

                                      Bầu ơi thương lấy bí cùng

                      Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

                                                          Trả lời: có ……. tiếng

2) Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu:

                              ………. – ………….. – …………… – huyền – bầu

3) Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành:

                            bầu = …………….. + ………………… + huyền

4) Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:
Tiếng Âm đầu Vần Thanh
ơi …………… …………… ………………………
thương M: th ương ngang
lấy …………… …………… ………………………
…………… …………… ………………………
cùng …………… …………… ………………………
tuy …………… …………… ………………………
rằng …………… …………… ………………………
khác …………… …………… ………………………
giống …………… …………… ………………………
nhưng …………… …………… ………………………
chung …………… …………… ………………………
một …………… …………… ………………………
giàn …………… …………… ………………………

Rút ra nhận xét:

          a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ………………………………………………………………………………………………………….

          b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ………………………………………………………………………………………………..

II – Luyện tập:
1) Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

                         Nhiễu điều phủ lấy giá gương

             Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
nhiễu nh iêu ngã
điều …………… …………… ……………
phủ …………… …………… ………………………
lấy …………… …………… ………………………
giá …………… …………… ………………………
gương …………… …………… ………………………
người …………… …………… ………………………
trong …………… …………… ………………………
một …………… …………… ………………………
nước …………… …………… ………………………
phải …………… …………… ………………………
thương …………… …………… ………………………
nhau …………… …………… ………………………
cùng …………… …………… ………………………
2) Giải câu đố sau:

                                Để nguyên lấp lánh trên trời

                        Bớt đầu thành chỗ cá bơi hằng ngày.

                                                        Là chữ:

                                                                  1) ……………..

                                                                  2) ……………..

I – Nhận xét:
1) Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

                                      Bầu ơi thương lấy bí cùng

                      Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

                                                          Trả lời: có 14 tiếng

2) Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu:

                              bâubâu – huyền – bầu

3) Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành:

                            bầu = b + âu + huyền

4) Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:
Tiếng Âm đầu Vần Thanh
ơi …………… ơi ngang
thương M: th ương ngang
lấy l ây sắc
b i sắc
cùng c ung huyền
tuy t uy ngang
rằng r ăng huyền
khác kh ac sắc
giống gi ông sắc
nhưng nh ưng ngang
chung ch ung ngang
một m ôt nặng
giàn gi an huyền

Rút ra nhận xét:

          a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: lấy, bí, cùng, rằng, khác, giống, một, giàn.

          b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ơi, thương, tuy, nhưng, chung

II – Luyện tập:
1) Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

                         Nhiễu điều phủ lấy giá gương

             Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tiếng Âm đầu Vần Thanh
nhiễu nh iêu ngã
điều đ iêu huyền
phủ ph u hỏi
lấy l ây sắc
giá gi a sắc
gương g ương ngang
người ng ươi huyền
trong tr ong ngang
một m ôt nặng
nước n ươc sắc
phải ph ai hỏi
thương th ương ngang
nhau nh au ngang
cùng c ung huyền
2) Giải câu đố sau:

                                Để nguyên lấp lánh trên trời

                        Bớt đầu thành chỗ cá bơi hằng ngày.

                                                        Là chữ:

                                                                  1) sao

                                                                  2) ao