bài giảng hình thoi lớp 4

bài giảng hình thoi lớp 4 bài giảng hình thoi lớp 4 A. Mục tiêu: – Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó. B. Phương tiện dạy học: – Chuẩn bị bảng phụ có vẽ sẵn một số hình như trong bài 1 (SGK) – Chuẩn bị 4 thanh gỗ …
Đọc tiếp bài giảng hình thoi lớp 4