chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử

chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử A. Mục tiêu: – Biết thực hiện phép tính chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư) B. Phương tiện dạy học: – SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của thầy …
Đọc tiếp chia cho số có ba chữ số lớp 4 bài giảng điện tử