Gia Cát Lượng đi học kĩ năng sống

Gia Cát Lượng đi học kĩ năng sống GIA CÁT LƯỢNG ĐI HỌC      Thuở niên thiếu, Gia Cát Lượng theo học thầy là Thuỷ Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy. Gia Cát Lượng chăm chỉ, cần cù, lại thông minh, biết suy nghĩ; khiến cho không chỉ Tư Mã Huy tâm đắc, mà …
Đọc tiếp Gia Cát Lượng đi học kĩ năng sống