giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Làm kế hoạch nhỏ để bảo vệ môi trường                   Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……  1. Yêu cầu cần đạt: …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 31 chân trời sáng tạo