giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ

giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ NGÀY BUỔI TIẾT MÔN BÀI Thứ 2 …… SÁNG 1 2 3 4 Chào cờ Tập đọc – KC Tập đọc – KC Toán   Cóc kiện trời. Cóc kiện trời. Kiểm tra. CHIỀU 1 2 3 …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần33 tích hợp đầy đủ