giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo

giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn học: Công nghệ                                                  Lớp: 3/… Tên bài học: Tự nhiên và công nghệ (tiết 1)              Số tiết: 3 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu cầu cần đạt: – Phân biệt được đối …
Đọc tiếp giáo án công nghệ lớp 3 chân trời sáng tạo