luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập

luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập 1/ Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ so sánh. Câu Từ so sánh a)      …
Đọc tiếp luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 trang 12 vở bài tập