ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng

ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng A. Mục tiêu: – Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột. B. Phương tiện dạy học: – Các biểu đồ trang 164, 165, 166 SGK. C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của …
Đọc tiếp ôn tập về biểu đồ lớp 4 bài giảng