Trình bày khái niệm phản xạ, cung phản xạ, vòng phản xạ. So sánh phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Anh/chị thường rèn học sinh hình thành những thói quen gì để nâng cao hiệu quả học tập môn ngoại ngữ; tóm tắt các bước anh/chị thường tiến hành để rèn một thói quen cụ thể cho học sinh

Trình bày khái niệm phản xạ, cung phản xạ, vòng phản xạ. So sánh phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Anh/chị thường rèn học sinh hình thành những thói quen gì để nâng cao hiệu quả học tập môn ngoại ngữ; tóm tắt các bước anh/chị thường tiến hành để …
Đọc tiếp Trình bày khái niệm phản xạ, cung phản xạ, vòng phản xạ. So sánh phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Anh/chị thường rèn học sinh hình thành những thói quen gì để nâng cao hiệu quả học tập môn ngoại ngữ; tóm tắt các bước anh/chị thường tiến hành để rèn một thói quen cụ thể cho học sinh