giáo án lớp 3 tuần 28 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 28 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                             Lớp: 3/… Tên bài …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 28 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 27 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 27 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                 Lớp: 3/… Tên bài học: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình             Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu cầu cần …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 27 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 26 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 26 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                        Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.                                                                                          Số …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 26 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 25 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 25 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                        Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”  …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 25 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 24 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 24 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                   Lớp: 3/… Tên bài học: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3            Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 24 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 23 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 23 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                      Lớp: 3/… Tên bài học: Tổng kết …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 23 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 22 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 22 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                   Lớp: 3/… Tên bài học: Tham gia hoạt động “Gọn – Nhanh – Khéo”      Số tiết: 1 tiết Thời gian thực hiện: Ngày …… tháng …… năm ……   1. Yêu …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 22 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 21 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 21 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                           Lớp: 3/… Tên bài học: …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 21 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 20 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 20 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                           Lớp: 3/… Tên bài học: …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 20 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 19 chân trời sáng tạo

giáo án lớp 3 tuần 19 chân trời sáng tạo KẾ HOẠCH BÀI DẠY Hoạt động giáo dục: Sinh hoạt dưới cờ                                                   Lớp: 3/… Tên bài học: Tìm hiểu trang phục …
Đọc tiếp giáo án lớp 3 tuần 19 chân trời sáng tạo